Chính sách hỗ Hợp tác xã

08/04/2019 08:57

Căn cứ Quyết định 899/QĐ-UBND của UBND tỉnh và Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 7/12/2016 của HĐND tỉn; Hướng dẫn số 1690/HD-NN&PTNT-KHĐT-TC-KHCN-CT-TNMT ngày 30/5/2017 của Liên ngành Nông nghiệp và PTNT- Kế hoạch Đầu tư-Tài chính, Khoa học và Công nghệ - Công thương - Tài nguyên và Môi trường.

Mỗi 1 HTX Nông nghiệp của huyện thành lập mới được hỗ trợ 25 triệu đồng/HTX cho các nội dung: Chi phí tìm hiểu thông tin, xây dựng điều lệ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, thủ tục đăng ký, tổ chức hội nghị thành lập, mua sắm tài sản trang thiết bị văn phòng ban đầu.

         I/Hồ sơ đề nghị hỗ trợ bao gồm:

Sau khi thành lập hoạt động ổn định ít nhất 6 tháng. Người sản xuất nộp 03 (ba) bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến UBND xã nơi đặt trụ sở đề nghị xác nhận, hồ sơ gồm có:

  1. Đơn đề nghị hỗ trợ của người sản xuất (theo mẫu số 02)
  2. Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (bản sao)
  3. Giấy đăng ký mã số thuế (bản sao)
  4. Báo cáo hoạt động có xác nhận của địa phương hoặc báo cáo tài chính có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước
  5. Hóa đơn, chứng từ nội dung đề nghị hỗ trợ

         II/ Trình tự thủ tục hỗ trợ:

Bước 1:

Người sản xuất gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến UBND xã là địa bàn có nội dung đề nghị hỗ trợ.

Bước 2:

-UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của HTX (hồ sơ là bản sao, yêu cầu HTX cung cấp bản gốc để người nhận hồ sơ đối chiếu và xác nhận đã đối chiếu)

+ Trường hợp hồ sơ đề nghị hỗ trợ không hợp lệ theo quy định: Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp xã thông báo đến HTX để hoàn thiện;

+ Trường hợp Hồ sơ đề nghị hỗ trợ hợp lệ theo quy định: UBND cấp xã phối hợp với phòng chuyên môn của cấp huyện để kiểm tra thực tế và xác nhận hồ sơ tối đa trong 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, thông báo kết quả cho người sản xuất. Đồng thời tổng hợp các nội dung đề nghị hỗ trợ đề nghị UBND cấp huyện thẩm định (qua Phòng tài chính-Kế hoạch)

 Bước 3:

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp với Các phòng ban chuyên môn của UBND huyện có liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ hỗ trợ. Trình UBND cấp huyện phê duyệt. Thời gian thẩm định, trình duyệt tối đa 05 ngày làm việc và thực hiện theo quy định sau:

+ Trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ: Chậm nhất sau 05 năm ngày làm việc, phòng Tài chính - Kế hoạch gửi văn bản thông báo cho HTX (trong văn bản cần nêu rõ lý do cụ thể không hỗ trợ), đồng thời gửi cho UBND cấp xã.

+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng điều kiện theo quy định: Chậm nhất sau 05 năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, phòng Tài chính-kế hoạch chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ hỗ trợ, trình UBND huyện phê duyệt.

Bước 4:

          Khi có quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ của UBND huyện. Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện cấp phát cho UBND cấp xã theo hình thức bổ sung có mục tiêu cho cấp xã hoặc lệnh chi tiền.

Bước 5:

Trên cơ sở danh sách và số tiền hỗ trợ người sản xuất, UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo và chi trả tiền hỗ trợ cho HTX theo các hình thức: Chi tiền mặt hoặc chuyển khoản cho HTX.

qt.hoanhbo


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 896
Đã truy cập: 1621482