Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890 – 19/5/2017) Từ di chúc của Bác Hồ về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng đến việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng ta hiện nay

19/05/2017 21:00
Trong bản Di chúc để lại cho toàn Đảng toàn dân, cho hậu thế muôn đời, Người căn dặn: "Đoàn kết là một truyền thống cực kì quý báu của Đảng và nhân dân ta, các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình". Năm nay, khi cả nước đang sôi nổi tổ chức các phong trào, hoạt động để chào mừng 127 năm ngày sinh của Bác, thì Đảng ta đang tập trung quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Đây là nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, được cụ thể hóa từ nhiệm vụ thứ nhất trong sáu nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII như một việc tri ân Người- vị lãnh tụ vị đại và vô cùng kính yêu của dân tộc.

 

Theo Hồ Chí Minh, đoàn kết nhất trí của Đảng trước hết phải được xây dựng trên cơ sở một mục đích, một lí tưởng thống nhất. Sinh thời, người thường xuyên căn dặn các đảng viên của Đảng: "Đảng không phải là một tổ chức làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng". Sự đoàn kết thống nhất về lí tưởng của Đảng  là vấn đề cơ bản, cốt lõi, đảm bảo cho sự đoàn kết vững chắc, song sự đoàn kết thống nhất ấy phải được bồi đắp trên nền tảng của chủ nghĩa Mác- Lênin. Người nhấn mạnh: "Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy... Bây giờ học thuyết thì nhiều, chủ nghĩa nhiều nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin". Người cũng nêu lên điều kiện để có đoàn kết trong Đảng là "phải có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau".

 

Muốn có sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, đồng thời cũng đảm bảo tính tất yếu về sự lãnh đạo của Đảng, điều cần chú trọng là phải chỉnh đốn lại Đảng. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đây là nhiệm vụ vừa có tính cấp bách, vừa có tính thường xuyên của Đảng cầm quyền. Bởi theo Người đã tiên liệu về sự vận động của bản thân Đảng trong quá trình biến đổi và phát triển của tình hình cách mạng và chỉ rõ tất yếu khách quan của công viêc phải chỉnh đốn Đảng với mục đích là để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, ngăn ngừa bệnh choáng ngợp, tự mãn của người đã có quyền lực. Thực tế hôm nay khi Đảng đã trở thành Đảng cầm quyền, không ít cán bộ đảng viên của Đảng đã "tự đánh mất mình" đâm ra kiêu ngạo, xa xỉ, tham ô, quan liêu. Vì vậy, trong Di chúc Người căn dặn: "Ngay sau khi cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi... việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân". Người nhấn mạnh: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết: "Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân... Trong xã hội không gì tốt đẹp vẽ vang bằng phục vụ lợi ích của nhân dân". Triết lý sâu sắc này khẳng định vị thế của nhân dân trong tư tưởng của Người. Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời, với đường lối chiến lược đúng đắn, sách lược mềm dẽo đã tập hợp, tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh liên tiếp giành thắng lợi. Cách mạng Tháng 8 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà ra đời, từ đây bắt đầu xây dựng nhà nước kiểu mới: Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định rõ ràng rằng: "Dân chủ không có nghĩa là nhân dân được ban phát những quyền lợi đó và mặc nhiên hưởng thụ. Trái lại, "Chế độ dân chủ" tức là nhân dân là người chủ, nhưng mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của mình". Đảng và Chính phủ phải có trách nhiệm tạo điều kiện để nhân dân nâng cao trình độ kiến thức, trình độ chính trị, năng lực làm chủ để có thể tham gia quản lý nhà nước. Vì vậy để xứng đáng vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân, Đảng phải luôn củng cố, chăm lo mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân. Đây cũng chính là điều kiện để "Củng cố và tăng cường sức mạnh của Đảng về mọi mặt, làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong thời kì mới".

 

Thực hiện di chúc của Người, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng làm trong sạch nội bộ, đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, coi đó là nhân tố quyết định để Đảng làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, Đảng đều đề ra chỉ thị, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và được quán triệt, thực hiện nghiêm túc, thống nhất trong toàn Đảng, đảm bảo cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với việc xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ta luôn coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đây là quan điểm nhất quán, xuyên suốt, vừa có ý nghĩa cấp bách, vừa cơ bản lâu dài, đồng thời là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

 

Những kết quả đạt được về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong những năm qua là rất quan trọng, được khẳng định cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 

Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, công tác xây dựng Đảng còn không ít hạn chế, khuyết điểm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa đáp ứng yêu cầu. Nội dung sinh hoạt đảng ở nhiều nơi còn đơn điệu, hình thức, hiệu quả chưa cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức đảng còn thấp, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu. Công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ, đảng viên còn yếu kém. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), một số việc chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Tự phê bình và phê bình nhiều nơi mang tính hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm. Việc phân định thẩm quyền, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của người đứng đầu với tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa rõ ràng. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa giảm, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước. Tình trạng mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ vẫn còn, không chỉ ở cấp cơ sở mà ở cả một số cơ quan Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc còn bị động, thiếu sắc bén, hiệu quả chưa cao, v.v. Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. 

 

Trước tình hình trên, Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã thống nhất ban hành Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên, xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đây là Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về xây dựng Đảng và cũng là nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Nghị quyết vừa cụ thể hóa thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội XII đề ra; vừa tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong điều kiện mới. Điều đó chứng tỏ quyết tâm chính trị rất cao, sự nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời, thể hiện tầm tư duy và thái độ kiên quyết, kiên trì thực hiện của Đảng trước yêu cầu về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong tình hình mới, nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

 

Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Người, bài học về sự đoàn kết, xây dựng và chỉnh đốn Đảng mà Người căn dặn trước lúc đi xa vẫn còn nguyên giá trị. Tưởng nhớ Người, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên nguyện phấn đấu thực hiện tốt những điều căn dặn của Người, góp phần làm trong sạch vững mạnh tổ chức Đảng và bộ máy nhà nước các cấp để lãnh đạo và cùng nhân dân vượt qua khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng do Đảng đề ra, thoả lòng mong ước của Bác Hồ kính yêu: "Toàn Đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nhà nước Việt Nam hoà bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".Với Đảng ta bây giờ, việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng càng có ý nghĩa thiết thực, góp phần làm trong sạch nội bộ, xây dựng Đảng ngang tầm, lãnh đạo hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đổi mới, hội nhập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, thực hiện có hiệu quả mong muốn của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu./.

 

 

Thùy Dương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1237
Đã truy cập: 1060623