Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Hoành Bồ

21/02/2019

 

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN HOÀNH BỒ 

 Địa chỉ: Khu 6 thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh

 Điện thoại: 0203.3858235

 Email: MTTQhoanhbo@gmail.com

 

            II. BỘ MÁY TỔ CHỨC

            Các đồng chí Lãnh đạo:

 

 

 

Đồng chí : Bùi Thị Thu Hà

 Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ;

Chủ tịch Ủy ban MTTQ

Trưởng Ban Dân vận

Chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp

Lý luận: Cao cấp

Điện thoại: 0988.481.869

Email: buithithuha@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ: Phó Chủ tịch 

Ủy ban MTTQ huyện Hoành Bồ

Trình độ: Đại học Lâm nghiệp I;

ĐH Quản trị kinh doanh

LLCT: Cao cấp

Điện Thoại: 0936999176

Emai: Nguyentuanvphu@gmail.com

 

 

 

 

Đồng chí: Đỗ Thị Thu Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Ủy ban MTTQ huyện Hoành Bồ

Chuyên môn: Đại học Văn hóa

 Lý luận: Cao cấp

 Điện thoại: 0936.012.788

   Email: Dothithuha@quangninh.gov.vn

 

 

      II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; Tuyên truyền, động viên nhân dân trong huyện phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật;

- Hiệp thương dân chủ thoả thuận chương trình phối hợp và thống nhất hành động hằng năm nhằm thực hiện nhiệm vụ, chương trình hành động của Huyện uỷ và Uỷ ban MTTQ tỉnh;

- Thường xuyên tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Huyện uỷ, HĐND- UBND huyện, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân trong huyện. Góp ý kiến, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp và cấp trên về những chủ trương, chính sách, pháp luật. Giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước;

- Ra lời kêu gọi nhân dân trong huyện hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự kiện quan trọng khi cần thiết.

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, thị trấn;

 Mối quan hệ công tác:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện thực hiện chủ trương, chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; thực hiện chế độ báo cáo với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; kiến nghị với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về các vấn đề có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban MTTQ xã, thị trấn trong việc thực hiện chương trình thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQ huyện.

- Uỷ ban MTTQ huyện quan hệ với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện là quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật; quan hệ phối hợp giữa MTTQ huyện với HĐND, UBND huyện thực hiện theo Quy chế phối hợp công tác do Uỷ ban MTTQ và HĐND, UBND huyện thống nhất ban hành.

- Trong quan hệ với nhân dân: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các thành viên của Mặt trận Tổ quốc huyện mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, phát huy vai trò người tiêu biểu, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản hoạt động trên cơ sở hương ước, quy ước; động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước; thường xuyên tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân./

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 976
Đã truy cập: 1865853