Văn phòng HUYỆN UỶ, HĐND&UBND

02/08/2019

VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ, HĐND&UBND HUYỆN

            Trụ sở: Khu 4, HUYỆN UỶ, HĐND&UBND huyện Hoành Bồ         

Điện thoại: 02033.858.031

                                 Email: vanphonghdndvubnd.hb@quangninh.gov.vn                                               

 

              I. BỘ MÁY TỔ CHỨC     

          - Các đồng chí lãnh đạo

 

 

 

 Ông: Nguyễn Hồng Cấp

Chức vụ: Chánh Văn phòng

Trình độ: Thạc sỹ quản lý Kinh tế.

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 02033.858.053.

Email: nguyenhongcap@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Ngô Thị Thu Trang

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

  Chuyên môn: Đại học sư phạm

Lý luận: Trung cấp

ĐT: 02033.858.456;  01687638072

Email: ngothutrang@quangninh.gov.vn

   

Ông: Đinh Việt Anh

  Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh Tế Quốc Dân

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0912797465

Email: dinhvietanh.hb@quangninh.gov.vn

 

 

 Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Khánh

Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng

Trình độ chuyên môn:  Đại học ngành Luật

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại: 02033.858.587

Email: Nguyenthingockhanh@quangninh.gov.vn

 

 Đồng chí: Trần Thị An

Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế; Cử nhân Kế toán

Trình độ chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0982.598.755

Email: tranthian@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

   

 

                     II.  CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

 1. Tham mưu tổng hợp, giúp HĐND và UBND huyện

a) Xây dựng, quản lý chương trình công tác của UBND huyện theo quy định của pháp luật; 

b) Theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện (sau đây viết tắt là cơ quan), UBND các xã, các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện chương trình công tác của HĐND và UBND huyện và Quy chế làm việc của HĐND và UBND huyện; 

c) Phối hợp thường xuyên với các cơ quan, UBND các xã, các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình chuẩn bị và hoàn chỉnh các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình HĐND và UBND huyện xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật;

d) Thẩm tra về trình tự, thủ tục chuẩn bị và có ý kiến đánh giá độc lập đối với các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các báo cáo quan trọng theo chương trình công tác của HĐND và UBND huyện và các công việc khác do các cơ quan, UBND các xã, các cơ quan, tổ chức liên quan trình HĐND và UBND huyện; 

đ) Xây dựng các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các báo cáo theo sự phân công của HĐND và UBND huyện; 

e) Kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của UBND, Chủ tịch UBND huyện theo quy định của pháp luật; 

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, UBND các xã, các cơ quan, tổ chức liên quan chuẩn bị nội dung, phục vụ phiên họp thường kỳ, bất thường, các cuộc họp và hội nghị chuyên đề khác của HĐND và UBND huyện, các cuộc họp của Chủ tịch UBND huyện;

h) Chủ trì, điều hòa, phối hợp việc tiếp công dân giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại trụ sở UBND huyện; quản lý, bảo đảm điều kiện vật chất cho hoạt động của Ban tiếp công dân của huyện. 

 2. Tham mưu tổng hợp, giúp Chủ tịch UBND huyện

a) Xây dựng, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt và đôn đốc thực hiện chương trình công tác năm, 6 tháng, quý, tháng của Chủ tịch UBND huyện, kiến nghị với Chủ tịch UBND huyện những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo, điều hành các cơ quan, UBND các xã, các cơ quan, tổ chức liên quan trong từng thời gian nhất định;

b) Kiến nghị với Chủ tịch UBND huyện giao các cơ quan, UBND các xã, các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng cơ chế, chính sách, các đề án, dự án, dự thảo văn bản pháp luật để trình cấp có thẩm quyền quyết định;

c) Thẩm tra về trình tự, thủ tục chuẩn bị và có ý kiến đánh giá độc lập đối với các đề án, dự án, dự thảo văn bản, báo cáo theo chương trình công tác của Chủ tịch UBND huyện và các công việc khác do các cơ quan, UBND các xã, các cơ quan, tổ chức liên quan trình Chủ tịch UBND huyện;

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, UBND các xã, các cơ quan tổ chức liên quan hoàn chỉnh nội dung, thủ tục, hồ sơ và dự thảo văn bản để trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định đối với những công việc thường xuyên khác;

đ) Chủ trì soạn thảo, biên tập hoặc chỉnh sửa lần cuối các dự thảo báo cáo, các bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch UBND huyện;

e) Chỉ đạo thực hiện các Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND và UBND  huyện với các cơ quan của Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện; 

g) Kiểm tra thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền kiểm tra của Chủ tịch UBND huyện đối với các cơ quan, UBND các xã, các cơ quan, tổ chức liên quan để báo cáo và kiến nghị với Chủ tịch UBND huyện các biện pháp cần thiết nhằm đôn đốc thực hiện và bảo đảm chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính;

h) Đề nghị các cơ quan, HĐND và UBND các xã, các cơ quan, tổ chức liên quan báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của HĐND và UBND, Chủ tịch UBND huyện;

i) Được yêu cầu các cơ quan, HĐND và UBND các xã, các cơ quan, tổ chức liên quan cung cấp tài liệu, số liệu và văn bản liên quan hoặc tham dự các cuộc họp, làm việc để nắm tình hình, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của HĐND và UBND, Chủ tịch UBND huyện.

3. Bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của HĐND và UBND, Chủ tịch UBND huyện 

a) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Chủ tịch UBND huyện; thông tin để các thành viên UBND huyện, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND huyện, Chủ tịch HĐND, UBND huyện, các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức liên quan về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, hoạt động của HĐND và UBND huyện, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND huyện;

b) Cung cấp thông tin cho công chúng và các hoạt động chủ yếu, những quyết định quan trọng của HĐND và UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, những sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội nổi bật mà dư luận quan tâm theo quy định pháp luật và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện;

4. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

5. Xây dựng, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Văn phòng HĐND và UBND huyện theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức việc phát hành, quản lý, lưu trữ các văn bản của HĐND và UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện; thực hiện chế độ bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định.

7. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, nhân viên thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện.

8. Quản lý tài chính, tải sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐND và UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 522
Đã truy cập: 1859879