Văn phòng Huyện uỷ, HĐND&UBND

02/08/2019

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY, HĐND&UBNDHOÀNH BỒ


 

1. Thông tin chung

Tên cơ quan: Văn phòng Huyện ủy, HĐND&UBND

Địa chỉ: Khu 6, thị trấn Trới, Hoành Bồ, Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.858.041

Email: vanphong_huhb@quangninh.gov.vn

2. Thông tin về tổ chức bộ máy

2.1 Các đồng chí lãnh đạo

 Đồng chí: Nguyễn Hồng Cấp

Chức vụ: Chánh Văn phòng

Trình độ: Thạc sỹ quản lý Kinh tế.

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại: 0203699298.

Email: nguyenhongcap@quangninh.gov.vn

 

 

 

  Đồng chí: Ngô Thị Thu Trang

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

  Chuyên môn: Đại học sư phạm

Lý luận: Trung cấp

ĐT: 02033.858660;  01687638072

Email: ngothutrang@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Đinh Việt Anh

 Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

Trình độ chuyên môn: ĐH KTQD

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại: 0912797465

Email: dinhvietanh.hb@quangninh.gov.vn

   

Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Khánh

Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng

Trình độ chuyên môn:  Đại học ngành Luật

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Số điện thoại: 02033.858.587

Email: Nguyenthingockhanh@quangninh.gov.vn

 

 Đồng chí: Trần Thị An

Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế; Cử nhân Kế toán

Trình độ chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0982.598.755

Email: tranthian@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

  

2.2 Chức năng nhiệm vụ

  2.2.1 Chức năng
1. Văn phòng Huyện uỷ, HĐND&UBND là cơ quan tham mưu, tổng hợp của huyện uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ và thường trực huyện uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu; tham mưu, đề xuất về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với lĩnh vực kinh tế – xã hội, nội chính, đối ngoại trong huyện; nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của đảng bộ.
2. Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của huyện uỷ và các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc huyện ủy, bảo đảm hậu cần cho hoạt động của cấp uỷ; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo của cấp uỷ huyện.

2.2.2 Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, đề xuất:

- Xây dựng chương trình công tác của ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực huyện uỷ; phối hợp với ban tổ chức huyện ủy giúp ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực huyện uỷ xây dựng và tổ chức quy chế làm việc.
- Tham  mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện công tác đối ngoại của huyện uỷ.
- Sơ kết, tổng kết thực tiễn về công tác văn phòng cấp uỷ.

-  Hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giám sát:

- Đảm bảo công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của huyện uỷ; chế độ cung cấp thông tin cho các ban, các đoàn thể, cấp uỷ viên và các tổ chức; theo dõi, đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan trực thuộc huyện ủy, MTTQ, các đoàn thể và các cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ thông tin báo cáo cấp ủy theo quy định.
- Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi; quản lý, khai thác mạng công nghệ thông tin; thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ bảo vệ bí mật của đảng.
- Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác văn phòng và công tác tài chính – kế toán cho các chi, đảng bộ cơ sở.

-  Thẩm định, thẩm tra:

- Đề án của các cơ quan, tổ chức trước khi trình ban thường vụ, ban chấp hành và thường trực về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của đề án.
- Nội dung các đề án thuộc lĩnh vực kinh tế – xã hội, nội chính trước khi trình ban thường vụ, thường trực (nếu được ban thường vụ, thường trực giao).

- Phối hợp:

- Tham gia, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho cấp ủy huyện ban hành một số đề án, chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động để triển khai, thực hiện tốt nghị quyết của đại hội đảng bộ huyện và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về phát triển kinh tế – xã hội, nội chính; tham gia ý kiến với cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.
- Tham gia, phối hợp với ban tổ chức huyện uỷ trong việc quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế văn phòng.
- Phối hợp với các ban đảng, chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện uỷ tham mưu giúp ban thường vụ, thường trực huyện uỷ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết  định, quy định, quy chế của trung ương, tỉnh uỷ và huyện về kinh tế – xã hội, nội chính; việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của đảng bộ.
- Phối hợp với các cơ quan tư pháp giúp ban thường vụ, thường trực huyện uỷ chỉ đạo công tác nội chính, xử lý các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp ở địa phương theo quy định.
 - Phối hợp với các cơ quan chức năng nhà nước trong việc quản lý quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; đầu tư dự án cho cơ quan đảng theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện một số nhiệm vụ do ban thường vụ, thường trực huyện uỷ giao:

- Tiếp nhận và xử lý đơn thư, thư gửi đến huyện uỷ; kiến nghị với thường trực huyện uỷ xử lý những đơn, thư có nội dung quan trọng; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được thường trực huyện uỷ giao. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân.
- Tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên; tình hình hoạt động của các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc huyện ủy và các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy. Giúp huyện uỷ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.
- Quản lý, tổ chức khai thác tài liệu, phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội theo quy định; giúp huyện uỷ chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ.
- Là đại diện chủ sở hữu tài sản của đảng bộ; trực tiếp quản lý tài chính, tài sản, chi tiêu ngân sách đảng. Đảm bảo điều kiện vật chất và các trang thiết bị phục vụ hoạt động của cấp uỷ; bảo đảm tài chính và cơ sở vật chất khác cho cơ quan trực thuộc huyện uỷ theo sự phân công, phân cấp.
- Tổ chức quản lý, khai thác, ứng dụng, bảo vệ mạng thông tin diện rộng của đảng bộ; hướng dẫn công nghệ thông tin cho các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy và các chi đảng bộ cơ sở.
- Là đầu mối giúp thường trực huyện uỷ xử lý công việc hàng ngày; phối hợp, điều hoà chương trình công tác của đồng chí bí thư, các phó bí thư và  một số hoạt động của các đồng chí uỷ viên ban thường vụ để thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác; phối hợp, điều hoà hoạt động các cơ quan tham mưu phục vụ hoạt động của huyện uỷ.
- Tham gia tổ chức phục vụ đại hội đảng bộ huyện; hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực huyện ủy triệu tập; các cuộc làm việc của đồng chí bí thư, phó bí thư huyện uỷ.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được ban thường vụ, thường trực giao.

2.2.3 Tổ chức bộ máy

+ Lãnh đạo văn phòng huyện ủy: Gồm chánh văn phòng và 1 phó văn phòng (Phụ trách thông tin- tổng hợp và quản trị - hành chính).

+ Các cán bộ, công chức phụ trách các công việc chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ sau:
-   Thông tin- tổng hợp.
-   Văn thư- lưu trữ.
-   Quản trị mạng CNTT.
-   Kế toán.
-   Thủ quỹ.
-   Lái xe.
-   Tạp vụ.
-   Phục vụ nhà khách.

  

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 591
Đã truy cập: 1859948