Hội đồng nhân dân huyện

18/03/2019

 

HĐND HUYỆN HOÀNH BỒ

 

* Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND huyện (Quy định tại điều 26, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015):

 1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện trong tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật và trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền:

 a) Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện;

 b) Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh; biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

 c) Quyết định biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp; quyết định việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện;

 d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện;

 đ) Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này;

 e) Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã;

 g) Quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

 h) Giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn trước khi thi hành;

 i) Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân huyện xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường:

 a) Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hằng năm của huyện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

 b) Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách huyện; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của huyện theo quy định của pháp luật;

 c) Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện trong phạm vi được phân quyền;

 d) Quyết định biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác; biện pháp bảo vệ và cải thiện môi trường, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lụt ở địa phương theo quy định của pháp luật.

 3. Quyết định biện pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; biện pháp phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh, thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; biện pháp phát triển việc làm, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, chính sách bảo trợ xã hội, xóa đói, giảm nghèo; biện pháp bảo đảm việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

 4. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp và văn bản của Hội đồng nhân dân cấp xã.

 5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY        

                                                                           

  CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN:

 

Ông: Lê Xuân Hợp

Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Đại học ngành quản trị kinh doanh và xây dựng cơ bản

  Lý luận: Cao cấp

Số điện thoại: 0912.074.141

Email: lexuanhop@quangninh.gov.vn

 

* Nhiệm vụ được phân công: Trực tiếp giải quyết công việc thường xuyên, hằng ngày của Thường trực HĐND huyện;

 - Chỉ đạo, theo dõi các công việc theo thẩm quyền trong lĩnh vực kinh tế và xã hội (gồm kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, dân tộc, tôn giáo... ). 

 Phân công chỉ đạo trực tiếp công tác đề xuất giải quyết các công việc quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND, Thường trực HĐND huyện theo luật định (gồm: quyết định chủ trương đầu tư; điều hành kế hoạch ngân sách) 

 - Chỉ đạo  chương trình ban hành nghị quyết của HĐND huyện các vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công; chỉ đạo, đôn đốc công tác chuẩn bị và tham gia vào việc: dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp HĐND; rút kinh nghiệm việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp; nội dung dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình HĐND huyện; duyệt hoàn chỉnh lần cuối các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua 

 - Duyệt nội dung họp định kỳ của Thường trực HĐND huyện hàng tháng, chương trình công tác

- Trực tiếp tổ chức chỉ đạo, phân công, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND huyện; giữ mối liên hệ công tác với Thường trực UBND huyện; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Đại biểu HĐND tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân huyện; Tòa án nhân dân huyện; HĐND, Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

 - Điều hành các kỳ họp của HĐND huyện, các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND huyện; dự các cuộc của các Ban HĐND và các hoạt động khác 

 - Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành việc sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của HĐND huyện (nguồn không tự chủ), 

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 
 

 

Bà: Đặng Thị Yến

Dân tộc: Dao

Chuyên môn: Đại học ngành Lâm nghiệp

- Lý luận: Cao cấp

- Số điện thoại: 02033.858.036

 Email: Dangthiyen@quangninh.gov.vn 

                                                                                

 

 * Nhiệm vụ được phân công: Thay mặt Chủ tịch,  xử lý các công việc hàng ngày của Thường trực HĐND huyện khi Chủ tịch,  đi vắng và được ủy quyền. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

 - Chỉ đạo, theo dõi các công việc theo thẩm quyền trong lĩnh vực pháp chế (gồm: thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính); tham gia chỉ đạo công việc trong lĩnh vực kinh tế - xã hội theo sự phân công của Chủ tịch HĐND huyện.

 - Thay mặt Thường trực HĐND huyện tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của huyện và trực tiếp chỉ đạo công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân gửi đến Thường trực HĐND huyện.

 - Chỉ đạo việc tham mưu, đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của HĐND huyện các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách; theo dõi lĩnh vực được phân công, có trách nhiệm tham gia đôn đốc chuẩn bị các nội dung: việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp; dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình HĐND huyện; chỉ đạo hoàn chỉnh các nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách đã được HĐND huyện thông qua để ban hành; theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện và chủ trì các cuộc khảo sát, tình hình thực thi pháp luật và Nghị quyết của HĐND huyện thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

 - Tham gia việc chủ tọa, điều hành kỳ họp của HĐND huyện; dự các cuộc họp của các Ban HĐND và các hoạt động khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐND huyện.

 - Trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp HĐND huyệnđể đưa ra thảo luận tại cuộc họp liên tịch của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện và các cơ quan liên quan; chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND huyện theo định kỳ và đột xuất; trực tiếp chỉ đạo công tác giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để báo cáo HĐND huyện.

 - Tham gia chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung họp định kỳ của Thường trực HĐND huyện (hàng tuần, hàng tháng), chương trình công tác và các báo cáo hoạt động công tác định kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND huyện.

 - Ký các văn bản của Thường trực HĐND huyện thuộc lĩnh vực phụ trách và lĩnh vực khác khi được ủy nhiệm.

 - Chỉ đạo, theo dõi tình hình, kết quả hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND huyện; công tác bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp thông tin, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND các xã, thị trấn.

 - Phân công theo dõi địa bàn các xã: Dân Chủ, Đồng Sơn, Đồng Lâm.

 

+ BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

 

 

Ông: Nguyễn Trọng Khánh 

Trưởng Ban Kinh tế - xã hội

Dân tộc: Kinh

Trình độ: ĐH Kinh tế

Lý luận: Cao cấp

Số điện thoại: 02033.601.246

Email:btc.hb@quangninh.gov.vn

 

 

Ông: Đặng Đình Linh 

Phó Ban Kinh tế - xã hội

Dân tộc: Kinh

Trình độ: Thạc sỹ quản lý đất đai

Lý luận: Trung cấp

Số điện thoại: 0912.114.319

Email: đangđinhlinh@quangninh.gov.vn

 

  

 

+ BAN PHÁP CHẾ

 

Bà: Bùi Thị Thu Hà

 Trưởng Ban Pháp chế

Dân tộc: Kinh

Trình độ: ĐH Nông nghiệp

Lý luận: Cao cấp

Số điện thoại: 02033.858.667

Email:buithithuha@quangninh.gov.vn

 

 

Ông : Đặng Đàm Thu

 Phó Ban Pháp chế

 Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật

Lý luận: Cao cấp chính trị - hành chính

- Số điện thoại: 0904224516

Email: dangdamthu@quangninh.gov.vn

 

   

Quy chế hoạt động của Ban kinh tế xã hội: Xem tại đây  Tải xuống 

Quy chế hoạt động của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện: xem tại đây: Tải xuống 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 553
Đã truy cập: 1859910