Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

21/08/2019

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ

Điện thoại: 

Email: 

I. BỘ MÁY TỔ CHỨC

 

 

Đồng chí: Nông Vũ Thoan

Chức vụ: Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Th.s Quản lý đất đai

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0913.206.522

Email: Nongvuthoan@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Dung

Chức vụ: Phó giám đốc

Trình độ chuyên môn: Th.s Quản lý đất đai

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0973.635.192

Email: nguyenthidung.hb@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Đinh Văn Hùng

Chức vụ: Phó giám đốc

Chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0914.382.323

Email: dinhvanhung@quangninh.gov.vn

 

 II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

  1. Vị trí, chức năng:

1.1. Văn phòng trực thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ quyết định thành lập chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế của UBND huyện.

1.2. Văn phòng là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là giấy chứng nhận); chỉnh lý biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng và quản lý hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.

1.3. Văn phòng chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, chuyên môn của phòng Tài nguyên và Môi trường theo phân cấp của UBND huyện.

  1. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2.2. Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).

2.3. Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2.4. Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

2.5. Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.

2.6. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.

2.7. Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

2.8. Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

2.9. Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2.10. Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

2.11. Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.

2.12. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường giao.

  1. Trách nhiệm:

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai và Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Không tự đặt ra thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật. Không được thực hiện các công việc của thủ tục hành chính mà pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên quan không quy định.

- Tổ chức thực hiện tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ cho các cơ quan liên quan và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công theo quy định của pháp luật và quy định của UBND huyện Hoành Bồ.

- Sử dụng, bố trí cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, văn hóa giao tiếp chuẩn mực, đủ trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực phù hợp để thực hiện thủ tục hành chính.

- Tiếp nhận, xử lý đầy đủ, triệt để các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính.

- Có kế hoạch cụ thể và triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 906
Đã truy cập: 1970855