ĐKTTTĐT-MT

11/01/2019

 

ĐỘI KIỂM TRA TRẬT TỰ ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ

Điện thoại : 0303692222

Email: 

 

            II. BỘ MÁY TỔ CHỨC  

      Các đồng chí lãnh đạo

 

 

 Đồng chí: Đỗ Mạnh Chung

Chức vụ: Đội trưởng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng;

Thạc sĩ Quản lý kinh tế

LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0203692222

Email: dochung.hb@gmail.com

 

 

 

 

Đồng chí: Vũ Xuân Vượng

Chức vụ: Phó Đội trưởng

Trình độ chuyển môn: Thạc sỹ, Kiểm soát và bảo vệ môi trường chuyên ngành Quản lý đất đai.

Trình độ LLCT: Trung cấp

 Số điện thoại: 0913.206.509

 Email: xuanvuong240576@gmail.com

 

 

 

 

 

          II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

         1. chức năng

  - Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường huyện (sau đây gọi tắt là Đội) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng được mở tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Đội chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh.

- Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường huyện có chức năng giúp Ủy ban nhân dân huyện tổ chức kiểm tra, phát hiện, đề xuất biện pháp xử lý và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các Quyết định xử lý vi phạm hành chính thuộc các lĩnh vực trật tự đô thị, giao thông, xây dựng và môi trường trên địa bàn huyện.

- Trụ sở làm việc của Đội đặt tại thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ.

     2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.2 Nhiệm vụ 

1.2.1 Xây dựng Kế hoạch hoạt động hàng năm của đơn vị trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo qui định. 

1.2.2 Thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên, phát hiện kịp thời và ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định về các lĩnh vực:

- Giao thông: Các hành vi vi phạm đến công trình giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

- Xây dựng: Các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai; vi phạm chỉ giới xây dựng; xây dựng sai nội dung giấy phép, xây dựng không có giấy phép mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng; xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng; xây dựng sai so với quy định quản lý theo quy hoạch, quy chế quản lý kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị, quy hoạch và thiết kế xây dựng được duyệt; vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự và môi trường trong quá trình xây dựng công trình trên địa bàn huyện. 

- Môi trường: Kiểm tra các quy định về vệ sinh nơi công cộng; thu gom, chôn lấp, thải rác thải sinh hoạt và chất rắn thông thường; kiểm tra các quy định về bảo vệ môi trường nơi công cộng, khu đô thị, khu dân cư; kiểm tra các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

1.3.2 Đề xuất, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xử lý các trường hợp vi phạm theo qui định; kiến nghị đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm trên địa bàn quản lý.

1.4.2Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

1.5.2 Tham gia, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan đến nhiệm vụ được giao.

1.6.2 Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định của Nhà nước và của địa phương về trật tự giao thông đường bộ, xây dựng và vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện.

1.7. 2Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất tình hình hoạt động của Đội với UBND huyện và các cơ quan liên quan theo quy định.

1.8.2Kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xử lý cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Đội có hành vi vi phạm pháp luật, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. Quản lý về tổ chức, biên chế, viên chức và người lao động; về tài sản, tài chính của Đội theo quy định của Nhà nước.

1.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật.

         2. 2.Quyền hạn 

2.1. Được tham dự các cuộc họp, hội nghị, lớp tập huấn liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện và các sở, ban, ngành chuyên môn của tỉnh, Trung ương triển khai, tổ chức.

2.2. Được cung cấp các văn bản, tài liệu liên quan đến lĩnh vực theo nhiệm vụ được huyện giao.

2.3. Được lập Biên bản vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời đối với các trường hợp vi phạm theo nhiệm vụ được giao; phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan áp dụng các biện pháp ngăn chặn các vi phạm.

2.4. Đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm hoặc kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có Quyết định xử lý thuộc thẩm quyền 

2.5. Được trích thưởng tiền theo tỷ lệ % từ các quyết định xử phạt hành chính mà  Đội đề xuất xử lý theo quy định do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định đối với từng trường hợp cụ thể (nếu có).

      3. Tổ chức bộ máy và biên chế

     1.3 Tổ chức bộ máy

- Đội gồm có: Đội trưởng và không quá 02 Phó Đội trưởng, 03 Tổ nghiệp vụ và các thành viên.

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Đội trưởng, Phó Đội trưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo quy định.

- Đội trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Đội; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phó Đội trưởng có nhiệm vụ giúp Đội trưởng phụ trách và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Đội trưởng và theo Quy chế hoạt động của Đội, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Đội trưởng vắng mặt một Phó Đội trưởng được Đội trưởng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Đội.

- Tổ trưởng có nhiệm vụ tham mưu cho Đội trưởng xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, đề xuất giúp lãnh đạo Đội thực hiện nhiệm vụ chung và nhiệm vụ cụ thể; chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về các công việc được phân công phụ trách. Các thành viên có nhiệm vụ chấp hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội, thực hiện sự phân công của Đội trưởng, Phó Đội trưởng phụ trách. Kiểm tra, kịp thời phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định trong lĩnh vực phân công, chuyển Đội trưởng xử lý theo quy định và tham gia tổ chức thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công.

- Cán bộ, viên chức Đội được trang bị trang phục phù hiệu, cấp hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật và phương tiện phòng vệ theo quy định hiện hành.

      2.3. Biên chế

          - Biên chế, số lượng người làm việc của Đội xác định trên cơ sở vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức theo quy định của pháp luật, nằm trong tổng biên viên chức và số lượng người làm việc của Ủy ban nhân dân huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, phê duyệt hàng năm.

- Căn cứ tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ, Đội được phép hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 583
Đã truy cập: 1859940