TTHCC

02/08/2019

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

 Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ

Điện thoại: 02033.858.118

Email: tthcc.hb@quangninh.gov.vn

 

              I. BỘ MÁY TỔ CHỨC 

        - Các đồng chí lãnh đạo

 

 Đồng chí: Trần Thị An

Chức vụ: Giám đốc

Trình độ : Kỹ sư kinh tế; Cử nhân kế toán

Lý luận chính trị: Cao cấp 

Điện thoại: 033.3858.118; 0982.598.755

Email: tranthian@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Phan Tiến Cường  

Chức vụ: Phó giám đốc

Trình độ : Kỹ sư xây dựng công trình

Lý luận chính trị: Trung cấp 

Điện thoại: 0333.858.118; 0919.920.918

Email: phantiencuong@quangninh.gov.vn

 

 

       II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

     I . Chức năng

1. Trung tâm hành chính công huyện Hoành Bồ là đơn vị thuộc  Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ. Trung tâm là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm có chức năng làm đầu mối để các phòng, ban, đơn vị, tổ chức cử công chức,  viên chức đến hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân theo quy định.

2. Trung tâm Hành chính công chịu sự quản lý, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ; sự quản lý về hành chính, tổ chức, nhân sự và một số mặt công tác của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

       II. Nhiệm vụ

- Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính (giấy tờ, hồ sơ…); mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan. 

-  Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công việc.

- Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ theo quy định hồ sơ của tổ chức, cá nhân đối với các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt đưa vào giải quyết tại Trung tâm:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Viết phiếu hẹn thời gian trả kết quả theo quy định đã công bố.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

- Thẩm định hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc chuyển hồ sơ cho các phòng, ban liên quan giải quyết; đồng thời phối hợp, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban thực hiện giải quyết thủ tục, hồ sơ đảm bảo nội dung và tiến độ; trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian quy định.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên thông dọc. 

- Xây dựng quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm; mối liên hệ giữa Trung tâm với Trung tâm HCC tỉnh; với các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan trình UBND huyện xem xét, quyết định.

- Tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với những nội dung liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính và việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức tại Trung tâm theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu các quy định của nhà nước về cải cách hành chính, chính quyền điện tử và tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện báo cáo cơ quan có thẩm quyền việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

- Đề xuất việc đổi mới và cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ. 

- Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1021
Đã truy cập: 1865898