Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Hoành Bồ

02/08/2019

 

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA HUYỆN HOÀNH BỒ

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ

Điện thoại: 02033.690367

Email: ttttvvh.hb@quangninh.gov.vn

 

         I. TỔ CHỨC BỘ MÁY 

          Các đồng chí lãnh đạo

 

 

 

 Đồng chí: Đoàn Mạnh Tuấn

  Chức vụ: Giám đốc

 Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

 LLCT: Cử nhân

Điện thoại: 0904 910 896

Email: Doanmanhtuan@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thùy Dương

 Chức vụ: Phó Giám đốc

 Chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ;

Cử nhân Báo chí

 Lý luận CT: Cao cấp

 Điện thoại: 02033.858.080

  Email: nguyenthithuyduong@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: Phạm Văn Xây

Chức vụ: Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thể thao, Luật

LLCT: 

Điện thoại:0982607929

Email: duyquangvhhb@gmail.com

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Trường Giang  

Chức vụ: Phó giám đốc

Trình độ : Cử nhân luật kinh tế

Lý luận chính trị: Trung cấp 

Điện thoại: 0983 656 686

Email: nguyentruonggiang@quangninh.gov.vn

 

         II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

      1. Chức năng 

 

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Hoành Bồ (sau đây gọi tắt là trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Hoành Bồ thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện Hoành Bồ; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; phát triển sự nghiệp truyền thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao và du lịch; Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác phát thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; tổ chức, cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban Nhân dân huyện Hoành Bồ; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng Văn hóa và thông tin, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ninh.

Trung tâm có trụ sở đặt tại huyện Hoành Bồ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật

   2. Nhiệm vụ : 

2.1. Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của huyện để xây dựng kế hoạch hoạt động, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2.2. Về lĩnh vực truyền thanh -  truyền hình

a) Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và bằng  tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung tuyên truyền sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật 

b) Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

c) Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

d) Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh.

đ) Quản lý, Đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với TrạmTruyền thanh các xã, thị trấn trên địa bàn.

e) Quản lý, biên tập cổng thông tin điện tử thành phần huyện Hoành Bồ trên Internet.

2.3. Về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch:

a) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch tuyên truyền cổ động, Bảo tàng, thư viện (đọc sách báo hoặc các ấn phẩm văn hóa khác), giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu về văn hóa nghệ thuật, thể dục, thẻ thao và du lịch.

b) Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân; Tổ chức tập huấn đội tuyển các môn thể thao của huyện tham gia thi đấu các giải thể thể thao của tỉnh và khu vực.

c) Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao ở cơ sở.

d) Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao.

đ) Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống.

e) Tổ chức và quản lý hoạt động của thư viện, bảo tàng, nhà truyền thống, đội thông tin lưu động.

2.4 Tổ chức, cung ứng dịch vụ về các lĩnh vực truyền thanh, truyền hình, thông tin quảng cáo, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch theo quy định của pháp luật.  

2.5 Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực truyền thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2.6 Tham gia ý kiến với Ủy ban Nhân dân huyện Hoành Bồ và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn huyện.

2.7 Quản lý, sử dụng viên chức, lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

2.8 Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2.9 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ giao theo quy định của pháp luật.

   3. Tổ chức biên chế

3.1. Lãnh đạo Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Hoành Bồ gồm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Giám đốc Trung tâm trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phó Giám đốc Trung tâm có nhiệm vụ giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Trung tâm.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện quyết định theo quy định.

3.2. Cơ cấu tổ chức: gồm có Lãnh đạo và 04 tổ chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo bao quát các lĩnh vực về: Hành chính, tổng hợp; Phát thanh - truyền hình; Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Tuyên truyền lưu động. Việc thành lập các Tổ chuyên môn do Giám đốc Trung tâm quyết định phù hợp với quy định và yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn.

3.3. Biên chế, số lượng người làm việc của Trung tâm là biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động do Trung tâm xác định trên cơ sở vị trí việc làm phù hợp chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức theo quy định của pháp luật, được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nằm trong tổng biên chế sự nghiệp và số lượng người làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao, phê duyệt hàng năm.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1035
Đã truy cập: 1865912