Hội Nông dân

06/11/2018

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN HOÀNH BỒ

Địa chỉ: Khu 6, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ

Điện Thoại: 0203.858.448

Email: 

 

          I. TỔ CHỨC BỘ MÁY  

         Các đồng chí lãnh đạo

 

 

 

Ông: Nguyễn Xuân Hải

Chức vụ: HUV, 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0912.182.748

Email: xuanhaihb1@gmail.com

 

 

 

 

Ông: Nguyễn Việt Thành

 Chức vụ: 

Trình độ chuyển môn: Thạc sĩ Luật

Trình độ LLCT: Cao cấp

 Số điện thoại: 0987787698

 Email: thanhldtbxhhb@gmail.com

 

 

      II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

  1. Chức năng

- Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

- Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đoàn kết toàn dân tộc.

- Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất.

2. Nhiệm vụ 

- Tổ chức thực hiện và hướng dẫn Hội cấp dưới thực hiện điều lệ và nghị quyết của Hội; Nghiên cứu thi hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng tổ chức Hội về mọi mặt.

- Phối hợp với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tổ chức hướng dẫn hội viên, nông dân thi đua thực hiện các phong trào phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội - quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới.

- Chuẩn bị nội dung và tổ chức đại hội cấp mình khi hết nhiệm kỳ


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 555
Đã truy cập: 1859912