Hội Cựu chiến binh huyện Hoành Bồ

02/05/2018

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN HOÀNH BỒ 


             Địa chỉ  : Khu 6, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. 


              Điện thoại : 020.33.692.329. 


    Email :  Cuuchienbinh.hb@gmail.com

 

        I. TỔ CHỨC BỘ MÁY

  - Các đồng chí lãnh đạo 

 

 

 

Đồng chí: Trần Quốc Mạnh         

 Chức vụ: Chủ tịch Hội

 Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự

 Trình độ chính trị: Trung cấp. 

Số điện thoại: 020.33.692.329; 01.688.991.947

Email: tranquocmanh@quangning.gov.vn.

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Huề.

 Chức vụ: Phó Chủ tịch.

Trình độ chuyên môn: Đại học.

 Trình độ chính trị: Cao cấp 

 Số điện thoại: 020.33.858.372; 0868.157.686.

Email: nguyenvanhue@gmail.com.

 

 

Đồng chí: Nguyễn Trung Thành.

Chức vụ: Chuyên viên, Ủy viên Thường trực:

Trình độ chuyện môn: Đại học.

Trình độ chính trị: Trung cấp.

 Điện thoại: 0941.202.909.

Email: nguyentrungthanh@quangninh.gov.vn

 

        II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

* Điều 2: Hội Cựu chiến binh Việt Nam có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Cựu chiến binh. Hội làm tham mưu giúp cấp uỷ Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động Cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng, của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ viên chức Nhà nước.

* Điều 3: Hội Cựu chiến binh Việt Nam có nhiệm vụ:

  1. Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động chống phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.
  2. Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh.
  3. Tập hợp, đoàn kết, động viên Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ côngdân.

Tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia tổ chức Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân, các phong trào cách mạng ở cơ sở.

  1. Tổ chức chăm lo, giúp đỡ Cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa để Cựu chiến binh tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.
  2. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho Cựu chiến binh.
  3. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.
  4. Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 551
Đã truy cập: 1859908