Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện

22/03/2019

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Tên cơ quan: Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện  Hoành Bồ

 Địa chỉ: Khu 4 huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.2227119

Email: bqldahb@quangninh.gov.vn

 

             I. TỔ CHỨC BỘ MÁY 

           - Các đồng chí lãnh đạo

 

 

 Đồng chí: Phạm Đức Tuấn

Chức vụ: Huyện ủy viên; 

Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư

Chuyên môn: Đại học xây dựng

Lý luận: Cao cấp

Điện thoại: 0983.566 848

Email: Phamductuan@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Việt Hưng

Chức vụ: Phó Giám đốc

Chuyên môn: Kỹ sư Giao thông,

Thạc sỹ Kỹ thuật XD dân dụng và Công nghiệp

Lý luận: Cao cấp

Điện thoại: 0912.297.619

Email: hungtuvana@gmail.com

 

 

 

 

 

  Đồng chí: Tô Xuân Ý

 Chức vụ: Phó Giám đốc 

Chuyên môn: Đại học kiến trúc Hà Nội

Lý luận: Cao cấp

 Điện thoại: 0904 690 681

Email: Toxuany@quangninh.gov.vn

 

               II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ  

      1. Chức năng 

Ban Quản lý dự án công trình huyện Hoành Bồ là đơn vị sự nghiệp công lập, có thu được thành lập theo Quyết định số: 1965-QĐ/UB ngày 16/8/1996 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Ban Quản lý dự án công trình huyện Hoành Bồ là đơn vị trực thuộc UBND huyện Hoành Bồ, có chức năng quản lý dự án đầu tư có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước do huyện quản lý, các dự án có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước do cấp trên uỷ quyền quản lý theo quy định của pháp luật và các dự án khác do UBND huyện uỷ quyền quản lý, giám sát. Tham mưu gúp UBND huyện (Chủ đầu tư) điều hành, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện và các dự án khác được giao giám sát theo quy định của pháp luật và chính sách hiện hành của nhà nước.

Ban Quản lý dự án công trình huyện Hoành Bồ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của UBND huyện Hoành Bồ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh.

Ban Quản lý dự án công trình huyện Hoành Bồ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

       2.  Nhiệm vụ 

2.1. Quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn do Chủ tịch UBND huyện giao đối với dự án có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước do UBND huyện quản lý và nguồn vốn do các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh uỷ quyền quản lý theo quy định của Pháp luật.

2.2. Thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư giao trực tiếp quản lý, điều hành dự án theo quy định của Luật xây dựng, các quy định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng của các Bộ, Ngành Trung ương, các quy định cụ thể của Tỉnh và các Sở, Ngành thuộc Tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Chủ đầu tư khi được Chủ đầu tư uỷ quyền. 

 2.3. Tổ chức thực hiện, đánh giá đầu tư, giám sát quá trình thực hiện các dự án thuộc quyền quản lý của đơn vị đầy đủ, theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, báo cáo kết quả thực hiện với cơ quan quản lý và cơ quan giám sát đầu tư của  Nhà nước theo quy định. Trong quá trình thực hiện phát sinh những khó khăn, vướng mắc phải báo cáo kịp thời với cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư và cơ quan giám sát đầu tư, đồng thời tham mưu, đề xuất các giải pháp, kiến nghị để giải quyết.

        3. Các nhiệm vụ cụ thể trong quá trình quản lý, điều hành dự án:

3.1. Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xây dựng kế hoạch đầu tư hàng năm tham mưu cho UBND huyện phê duyệt. Lập và thực hiện kế hoạch sử dụng vốn đầu tư, kế hoạch tài chính của các dự án, tiếp nhận vốn từ các cơ quan cấp phát vốn.

3.2. Lập hồ sơ mời dự thầu, tổ chức tuyển chọn nhà thầu tư vấn bằng hình thức đấu thầu hoặc chỉ định thầu theo quy định, đàm phán và ký kết hợp đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư theo đúng quy định, trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các thủ tục đầu tư và quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật. Thực hiện (hoặc phối hợp thực hiện) các thủ tục về lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định, giao, nhận đất để thi công dự án, xin cấp giấy phép xây dựng công trình theo quy định, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho đầu tư dự án.

3.3. Lập hồ sơ mời dự thầu, tổ chức đấu thầu hoặc lựa chọn, chỉ định nhà thầu; đàm phán, ký kết hợp đồng xây lắp, cung ứng vật tư, thiết bị theo đúng quy định của pháp luật.

3.4. Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình đối với các công trình có đủ điều kiện năng lực theo quy định hoặc ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn giám sát đối với các công trình đặc thù mà vượt quá điều kiện năng lực thực hiện của đội ngũ cán bộ giám sát thuộc Ban (hoặc tại cùng thời điểm có nhiều công trình cùng thực hiện mà số lượng cán bộ giám sát không đủ đáp ứng yêu cầu giám sát). Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả và tiến độ thực hiện của nhà thầu tư vấn, xây dựng, chất lương thi công các hạng mục công trình của nhà thầu xây dựng hoặc chất lượng, chủng loại vật tư, thiết bị của nhà thầu cung ứng. Nghiệm thu và thanh, quyết toán các hợp đồng kinh tế đã ký kết, thanh toán phiếu giá theo hợp đồng.

3.5. Tổng nghiệm thu công trình, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

3.6. Xây dựng quy chế hoạt động, Quy chế sử dụng kinh phí và chi tiêu nội bộ của Ban theo đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua hội nghị cán bộ, viên chức làm cơ sở thực hiện.

3.7. Phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, các đoàn thể và các đơn vị có liện quan tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, thực hiện quy chế giám sát cộng đồng trên lĩnh vực đầu tư XDCB.

3.8. Cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan đến dự án đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phục vụ cho công tác thẩm tra, thanh tra, kiểm toán. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện phân công. 

       4. Quyền hạn của Ban quản lý dự án công trình huyện:

4.1. Báo cáo với Chủ đầu tư đình chỉ việc thực hiện các công trình xây dựng khi phát hiện nhà thầu thi công xây dựng không đảm bảo đúng yêu cầu về chất lượng, vi phạm quy phạm kỹ thuật thi công xây dựng, thi công sai thiết kế đã được phê duyệt hoặc không đảm bảo tiến độ thi công công trình theo hợp đồng đã ký kết. áp dụng các biện pháp phạt chậm hợp đồng do lỗi của nhà thầu thi công mà không có lý do chính đáng.

 4.2. Từ chối thanh toán các hợp đồng tư vấn, xây lắp, mua sắm thiết bị, vật tư khi phát hiện không đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng, số lượng hoặc vi phạm các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết.

 4.3. Kiến nghị cấp có thẩm quyền, chính quyền địa phương, các cơ quan có liên quan về những vấn đề cần tập trung giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án do mình quản lý để bảo đảm yêu cầu tiến độ, chất lượng và hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

 4. 4. Trong quá trình thực hiện dự án nếu phát hiện những bất hợp lý hoặc các yếu tố mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, phát huy được hiệu quả của nguồn vốn đầu tư thì được quyền kiến nghị với cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp cần thiết, song vẫn phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

 4. 5. Đề xuất với các cơ quan, ban, ngành, đơn vị cung cấp các thông tin liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, kế hoạch đầu tư của huyện và địa phương nhằm hỗ trợ công tác quản lý dự án đầu tư.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 950
Đã truy cập: 1865827