Phòng Tài chính - Kế hoạch

10/08/2018

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

 

                      I. TỔ CHỨC BỘ MÁY 

            1. Các đồng chí lãnh đạo

 

Đồng chí: Phan Thanh Hùng

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại:02033.858.098; 0912091292

Email: phanthanhhung@quangninh.gov.vn

 

 Đồng chí: Lê Quỳnh Thoa

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

ĐT: 02033.858.188; 0906 236 197

Email: lequynhthoa@quangninh.gov.vn

 

 Đồng chí: Phạm Ngọc Hải

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

ĐT: 02033.858.034; 0983 908 201

Email: phamngochai@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

                  II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Trương phòng chịu trách nhiệm chính toàn bộ hoạt động của cơ quan; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về các nội dung tham mưu đề xuất công tác quản lý nhà nước về ngân sách, kế hoạch đầu tư, kế hoạch kinh tế xã hội của huyện, giá cả thị trường. Là đầu mối liên hệ công tác với các đơn vị trong huyện trước khi giao nhiệm vụ cho công chức trong cơ quan; giao nhiệm vụ cho các phó trưởng phòng và các chuyên viên.

2. Các phó trưởng phòng phụ trách khối chuyên môn chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về nhiệm vụ được giao phụ trách và trước pháp luật về nội dung công tác tham mưu (khi được trưởng phòng ủy quyền). Mỗi trưởng phòng được giao phụ trách một số phần việc cụ thể, trực tiếp làm hoặc thẩm định kết quả của các chuyên viên đề xuất. Chấp hành sự phân công nhiệm vụ của trưởng phòng, của Thường trực UBND huyện khi có yêu cầu. Phó trưởng phòng trực tiếp ký các văn bản của cơ quan sau khi đã báo cáo trưởng phòng thông qua nội dung, thể thức văn bản. Báo cáo trưởng phòng kết quả công tác sau khi hoàn thành hoặc từng vụ việc được giao phụ trách (sau cuộc họp chuyên đề được tham gia, đi công tác tai cơ sở, sau khi làm việc với các đơn vị dự toán...). Giao nhiệm vụ cụ thể cho các chuyên viên chuyên quản.

3. Các chuyên viên chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và các phó trưởng phòng về nhiệm vụ được giao chuyên quản, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã tham mưu. Toàn bộ công tác của chuyên viên chịu sự quản lý, chỉ đạo điều hành của trưởng phòng và các phó trưởng phòng phụ trách mảng công việc. Chấp hành sự phân công nhiệm vụ của lãnh đạo phòng; báo cáo kết quả công tác cho lãnh đạo cơ quan.

                      III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Trưởng phòng, các phó trưởng phòng, các chuyên viên và người lao động hợp đồng (nếu có) căn cứ nội dung Quyêt định triển khai nhiệm vụ đúng qui định, chức năng được giao. Quá trình thực hiện nhiệm vụ thường xuyên báo cáo Trưởng phòng kết quả công tác, đề xuất điều chỉnh nếu thấy cần thiết./.

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1167
Đã truy cập: 1759024