Tổ chức bộ máy Kho bạc nhà nước Hoành Bồ

02/05/2018

 

TRỤ SỞ KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN HOÀNH BỒ

 

Địa chỉ: Số 41, Hoành Phố, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

 

SĐT: 02033 858 054

 

Email: kbnn.hb@quangninh.gov.vn

 

Ảnh trụ sở 

 

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY

 -  Thông tin chung 

         KBNN Hoành Bồ có 12 cán bộ công chức

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiệp

Chức vụ:   Giám đốc  

Chuyên môn: Đại học

Lý luận: Sơ cấp

ĐT: 02033. 858 .84; 0987 654 286

Email: hiepnm@vst.gov.vn

 Lĩnh vực phân công phụ trách:

Điều hành chung mọi hoạt động của KBNN Hoành Bồ;

trực tiếp điều hành công tác đầu tư, Tổ chức cán bộ.

 

 

 

 

 Đồng chí: Đỗ Minh Quân

 Chức vụ : Phó giám đốc

Chuyên môn: Đại học

Lý luận: Sơ cấp

ĐT : 02033. 858 .231; 0913080555

Email: quandm@vst.gov.vn

 Lĩnh vực phân công phụ trách:

Ủy quyên Giám đốc,trực tiếp điều hành công tác kế toán, kho quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Lương Thị Kim Ninh

 Chức vụ: Tổ trưởng - Kế toán trưởng

Chuyên môn: Đại học

Lý luận: Trung cấp

ĐT : 02033. 858 054; 01697 571 964

Email: ninhltk@vst.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách:

Phụ trách chung hoạt động của Tổ kế toán;

kiểm tra, kiểm soát tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ: Nhân viên kiểm soát chi

Chuyên môn: Trung cấp

Lý luận: Sơ cấp

ĐT : 02033. 858 054; 0968 799 128

Email:hoant26@vst.gov.vn

 Lĩnh vực phân công phụ trách:

Kiểm soát các khoản chi NSNN và các nguồn vốn khác của các

đơn vị trên địa bàn xã Đồng Lâm;

xã Sơn Dương; thị trấn Trới; xã Hòa Bình.

 

 

 

 

 

 Đồng chí: Nguyễn Thị Tưởng

Chức vụ: Chuyên viên kiểm soát chi

Chuyên môn: Đại học

Lý luận: Sơ cấp

ĐT : 02033. 858 054; 0904382 646

Email:tuongnt03@vst.gov.vn

 Lĩnh vực phân công phụ trách:

Kiểm soát các khoản chi NSNN và các nguồn vốn khác của các

đơn vị trên địa bàn xã Thống nhất; xã Lê Lợi; xã Bằng cả.

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Huyên

Chức vụ: Kế toán viên

Chuyên môn: Đại học

Lý luận: Sơ cấp

ĐT : 02033. 858 054; 01287 388 868

Email: huyennt15@vst.gov.vn

 Lĩnh vực phân công phụ trách:

Kế toán tiền gửi Ngân hàng; thanh toán song phương;

trái phiếu; TT liên kho; KT nội bộ; Ủy quyền KTT

 

 

 

 

 

Đồng chí: Đỗ Thị Phương Thảo

 Chức vụ: Chuyên viên kiểm soát chi

Chuyên môn: Đại học

Lý luận: Sơ cấp

ĐT : 02033 858 054; 0904 188 807

 Email: thaodtp01@vst.gov.vn

  Lĩnh vực phân công phụ trách:

Kiểm soát các khoản chi NSNN và các nguồn vốn khác

của các đơn vị trên địa bàn xã

vũ Oai; xã Kỳ thượng; xã Tân Dân; xã Đồng Sơn

 

 

 

 

  

Đồng chí: Lê Thị Thu Thùy

Chức vụ: Thủ kho, Thủ quỹ, kiểm ngân

Chuyên môn: Đại học

Lý luận: Sơ cấp

ĐT : 02033. 858 054; 01253 474 885

 Email:thuyltt04@vst.gov.vn

  Lĩnh vực phân công phụ trách:

Thủ kho, thủ quỹ, kiểm ngân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Đồng chí: Hoàng Thanh Sơn

 Chức vụ: Chuyên viên Kiểm soát chi

Chuyên môn: Thạc sĩ

Lý luận: Sơ cấp

ĐT : 02033. 692655; 0989 168 998

 Email: sonht06@vst.gov.vn

 Lĩnh vực phân công phụ trách:

Kiểm soát các khoản chi NSNN và các nguồn vốn khác của các đơn vị trên địa bàn xã Quảng La; xã Dân Chủ và BQL dự án công trình xây dựng.

 

  

 

Đồng chí: Bùi Thị Thanh Loan

Chức vụ: Kế toán viên

Chuyên môn: Đại học

Lý luận: Sơ cấp

ĐT : 02033. 858 054; 0979086824

 Email: loanbtt@vst.gov.vn

  Lĩnh vực phân công phụ trách:

Kế toán thu NSNN; nhận lệnh chi từ CQ Tài chính;

Lệnh từ cơ quan thu (Hoàn trả các khoản thu NSNN);

các khoản phải trả khác; kế toán tiền mặt.

 

 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Xuân Long

Chức vụ: Bảo vệ

Chuyên môn: Sơ cấp

Lý luận: Sơ cấp

ĐT : 02033. 858 054; 0912 568 730

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Hữu Trang

 Chức vụ: Bảo vệ, lái xe

Chuyên môn: Sơ cấp

Lý luận: Sơ cấp

ĐT : 02033. 858 054; 0986 256 362

 

 

         II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

      1. Chức năng

 

 Kho bạc Nhà nước Hoành Bồ là tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh có chức năng thực hiện nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Kho bạc Nhà nước Hoành Bồ có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại trên địa bàn để thực hiện giao dịch, thanh toán theo quy định của pháp luật.

 

      2. Nhiệm vụ

 

2.1. Tổ chức thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước cấp huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2.2. Quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các khoản tạm thu, tạm giữ, tịch thu, ký cược, ký quỹ, thế chấp theo quy định của pháp luật:

- Tập trung và phản ánh đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện việc thu nộp vào quỹ ngân sách nhà nước các khoản tiền do các tổ chức và cá nhân nộp tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện; thực hiện điều tiết các khoản thu cho các cấp ngân sách theo quy định;

- Thực hiện kiểm soát, thanh toán, chi trả các khoản chi ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Quản lý tiền, tài sản, ấn chỉ đặc biệt, các loại chứng chỉ có giá của Nhà nước và của các đơn vị, cá nhân gửi tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

2.3. Thực hiện giao dịch thu, chi tiền mặt và các biện pháp bảo đảm an toàn kho, quỹ tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

2.4. Thực hiện công tác kế toán ngân sách nhà nước:

- Hạch toán kế toán về thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương và các hoạt động nghiệp vụ kho bạc tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định của pháp luật;

- Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước cho cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật.

2.5. Thực hiện công tác điện báo, thống kê về thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương theo quy định; xác nhận số liệu thu, chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

Tổng hợp, đối chiếu tình hình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ phát sinh tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

2.6. Quản lý ngân quỹ nhà nước tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo chế độ quy định:

- Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản đối với các tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước cấp huyện;

- Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản của Kho bạc Nhà nước cấp huyện tại ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn để thực hiện các nghiệp vụ thu, chi, thanh toán của Kho bạc Nhà nước theo chế độ quy định;

- Tổ chức thanh toán, đối chiếu, quyết toán thanh toán liên kho bạc theo quy định.

2.7. Thực hiện công tác phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ theo quy định.

2.8. Thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định.

2.9. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

2.10. Quản lý đội ngũ công chức, lao động hợp đồng; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, quản trị, tài vụ tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định.

2.11. Tổ chức thực hiện chương trình hiện đại hoá hoạt động Kho bạc Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hóa thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ khách hàng.

2.12. Quản lý các điểm giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định.

2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh giao. 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 926
Đã truy cập: 1970875